Win je Peugeot documentenhouder

Reglement

Wedstrijd onderworpen aan voorwaarden en voorbehouden aan klanten van Peugeot België en Luxemburg.

Artikel 1: Identiteit van de Organisator

De naamloze vennootschap Peugeot België-Luxemburg, met zetel te Bourgetlaan 20, B-1130 Brussel (hierna genoemd “de Organisator”), organiseert een wedstrijd van 3 januari 08u00 tot 10 februari 23u00, en meer in het bijzonder een gratis spel zonder aankoopverplichting onder de benaming “Peugeot briefcases” (hierna genoemd de “Wedstrijd”).

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn de volgende:

 • De Wedstrijd richt zich tot alle fysieke personen die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg wonen op het ogenblik van de wedstrijd, met uitzondering van:
  • de personeelsleden van het organiserende bedrijf en van de Naamloze Vennootschap Your Agency (Emakina Group)
  • Rechtstreekse familieleden van de voorgenoemde personen (ouders, nakomelingen, aangetrouwden, broers en zussen).
   • Elke persoon mag slechts eenmaal per wedstrijd deelnemen.
   • De deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan personen van 18 jaar en meer.
   • De deelnemer of deelneemster moet klant zijn van de Organisator.
   • De deelnemer of deelneemster moet over een in België geldig rijbewijs beschikken.

Artikel 3: Deelnemingsmodaliteiten

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via Internet op het adres: www.mypeugeot.be (hierna de “site” genoemd), met uitsluiting van elk ander middel (met name elke deelname via post is uitgesloten). Om deel te nemen moet de deelnemer zich registreren door het deelnemingsformulier correct en volledig in te vullen. De deelnemers moeten garanderen dat de ingevulde gegevens juist zijn. De deelnemer alleen is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de Organisator meedeelt. Bij foutieve gegevens zal de deelname niet aanvaard worden. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens, die hij aan de Organisator zal hebben doorgegeven in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd, kunnen worden gebruikt door de laatstgenoemde, voor het goede verloop van deze Wedstrijd (zoals voor het publiceren van de lijst met voornaam en naam van alle winnaars), in dat geval zullen de persoonlijke gegevens hiervoor bijgehouden worden, overeenkomstig het beleid rond de persoonlijke levenssfeer, gepubliceerd op de site. Alle kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, brandstof, internet, computer …) zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de Organisator de kosten eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. De formulieren ontvangen na verloop van de einddatum worden niet in rekening genomen, waarbij de datum van de elektronische ontvangst geldt als bewijs.

Artikel 4: Procedure tot toewijzing van de winnaars

De winnaars van de Wedstrijd zijn zij die de eerste twee vragen correct hebben beantwoord en wier antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord het meest benadert. Elk antwoord dat niet overeenstemt met de vorm die is bepaald in de deelnemingsvoorwaarden, zal niet in rekening worden genomen. In geval van ex aequo behoudt de Organisator zich het recht om de winnaars te contacteren teneinde over te gaan tot een selectie met behulp van een trekking. Elke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door een e-mail die naar het bij de inschrijving door hem opgegeven contactadres zal worden verzonden.

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dat zijn naam en voornaam gepubliceerd worden indien hij wint, en dat de winnaarslijst zal gepubliceerd worden op de website.

Artikel 5: Prijzen

 • Algemene bepalingen
  • De prijs kan geen aanleiding geven tot betwisting, noch tot het omwisselen in geld, noch tot het ruilen of vervangen ervan, onder andere in geval van verlies of diefstal. De eventuele foto’s of grafische voorstellingen van de prijzen of communicatie hieromtrent zijn niet contractueel. De organisator biedt geen enkele garantie betreffende de prijs. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks met de gewonnen prijs zijn verbonden. De prijs kan niet verdeeld worden en moet aanvaard worden zoals hij is toegekend.
 • Prijs aangeboden aan de winnaars:
  – 10 Peugeot briefcases van Peugeot. 1 Peugeot briefcase per winnaar.

Verantwoordelijkheid

De Organisator kan, in geval van overmacht of bij gebeurtenissen die buiten zijn wil liggen en die de organisatie en het beheer van de Wedstrijd in het gedrang brengen, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verkorten, uitstellen, aanpassen of stopzetten van de Wedstrijd. In een dergelijk geval verbindt de Organisator zich tot het inlichten van de deelnemers op alle aangepaste manieren en dit binnen het beste tijdsbestek. In het kader van het voorhanden reglement, wordt elke onvoorziene, onweerstaanbare en uiterlijke gebeurtenis als een geval van overmacht beschouwd.

De Organisator kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met de Website.

De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor elke moeilijkheid die de deelnemer ervaart of elke schade die hij onder andere oploopt door slechte internetverbindingen, door het slecht functioneren van het internet of van de gebruikte software ten gevolge van virussen, programmeringsfouten, technische gebreken en afwijkingen, van elk technisch, materieel of software gerelateerd defect van welke aard dan ook, in hoofde van de organisator, de deelnemer of de internet- of telecommunicatieprovider. Dezelfde afwijzing van aansprakelijkheid geldt voor elke druk-, tik-, of taalfout. De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval de tijdens de inschrijving doorgegeven gegevens van de deelnemer niet correct zijn, waardoor de organisator de deelnemer in kwestie niet zou kunnen bereiken.

De Organisator zal een beslissing vellen over ieder geval dat niet expliciet in dit reglement is vermeld. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

De gegevens van de winnaars worden automatisch verwerkt door de Organisator, van wie de gegevens vermeld zijn in artikel 1.

In overeenstemming met de voorschriften van de Belgische wet, van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikken de deelnemers over een recht van inzage, rechtzetting en verwijdering van de persoonlijke gegevens doorgespeeld aan de Organisator. Dit gebeurt door middel van een schrijven, dat de identiteit aantoont (met een kopie van de identiteitskaart), te sturen naar Peugeot België-Luxemburg, Bourgetlaan 20, 1130 Brussel.

De gegevens die werden ingezameld in het kader van de Wedstrijd zijn enkel bestemd voor het goede verloop van de wedstrijd, zoals het voor de Organisator mogelijk maken om contact op te nemen met de deelnemers, de prijs aan de winnaar te bezorgen en het aantal en de frequentie van de deelnames per persoon te controleren. De personen die gebruikgemaakt hebben van hun recht van verwijdering in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 en dit voor het einde van de Wedstrijd, stoppen hierbij ook hun deelname.

Artikel 8: Respecteren van de regels

Het feit deel te nemen aan deze Wedstrijd houdt simpelweg de volledige aanvaarding van het voorhanden reglement in. Dit geldt als contract tussen de Organisator en de deelnemers.

Daar komt nog bij dat de deelname aan de Wedstrijd een loyale houding inhoudt, waarbij de regels en de rechten van de andere deelnemers absoluut moeten worden gerespecteerd. De deelnemers worden geacht geen enkel deelnemingsprocédé uit te zoeken die niet strikt conform zou zijn met de Wedstrijdprincipes en het voorhanden reglement.

Als de Organisator het niet respecteren van de deelnemingsvoorwaarden of elke andere vorm van bedrog, fraude of misbruik vaststelt, dan kan hij de deelnemer in kwestie onmiddellijk uitsluiten, of, indien dit het geval is, de ontvangen prijzen terugvorderen. De deelnemers gaan ermee akkoord om de doorgespeelde gegevens tijdens de deelname te laten controleren. Elke valse verklaring van de deelnemer aangaande identiteit of adres heeft diskwalificatie van de deelnemer in kwestie tot gevolg. De Organisator behoudt zich het recht voor om wie fraude probeert te plegen in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd juridisch te vervolgen. De deelname aan de Wedstrijd houdt het aanvaarden van het voorhanden reglement en de resultaten van de Wedstrijd in.

Artikel 9: Toegang tot het reglement

Het voorhanden reglement is verkrijgbaar op de website www.mypeugeot.be, en dit tot het einde van de klachtperiode op 10 februari 2022.

Artikel 10: Geschillen

Elke klacht aangaande de voorhanden wedstrijd moet schriftelijk en per aangetekend schrijven worden gericht naar de Organisator, en dit ten laatste dertig dagen na het einde van de Wedstrijd. De Belgische wet is van toepassing op het voorhanden reglement.

Elk geschil voortvloeiend uit de voorhanden Wedstrijd en dat niet middels een minnelijke schikking kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Brusselse rechtbanken.